Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước luôn chú trọng công tác tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp

Nhằm thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 mà hệ thống Tòa án nhân dân đã đề ra. Đồng thời, thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 519/KH-TA ngày 16/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Trong thời gian qua, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thường xuyên quan tâm xem xét, lựa chọn các vụ án đảm bảo điều kiện để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Lãnh đạo đơn vị luôn triển khai, quán triệt đến tất cả các Thẩm phán trong việc lựa chọn các vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại đơn vị, đòi hỏi phải thực chất, đảm bảo yêu cầu đề ra và đạt chất lượng, hiệu quả cao. Các Thẩm phán phải ưu tiên lựa chọn các vụ án có tính chất phức tạp hoặc các vụ án có Luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tuyệt đối không vì chạy theo số lượng hoặc để hoàn thành chỉ tiêu được giao mà lựa chọn các vụ án có tình tiết đơn giản, không phát huy được nhiều trong việc điều hành tranh tụng, việc xét hỏi (hoặc hỏi) tại phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, của Hội đồng xét xử.

Phiên tòa rút kinh nghiệm

Trên tinh thần đó, các Thẩm phán đều thực hiện nghiêm túc việc lựa chọn các vụ án để đăng ký, báo cáo lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định phê duyệt đưa ra xét xử tại phiên tòa rút kinh nghiệm. Sau khi được lãnh đạo đơn vị quyết định lựa chọn vụ án xét xử rút kinh nghiệm, các Thẩm phán đã xây dựng kế hoạch tổ chức phiên tòa và chuẩn bị tốt các nội dung theo đúng như Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Nhìn chung, các phiên tòa rút kinh nghiệm đều diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, đặc biệt là việc điều hành tranh tụng tại phiên tòa của Thẩm phán được diễn ra nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Lãnh đạo đơn vị tổ chức ngay phiên họp để rút kinh nghiệm xét xử. Trên cơ sở góp ý xây dựng, các Thẩm phán, Thư ký và Trưởng, Phó đoàn Đoàn Hội thẩm nhân dân đã thẳng thắn trao đổi, góp ý rút kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, thiếu sót của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, các thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa. Qua đó, đơn vị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xét xử các loại án.

Trong thời gian đến, đơn vị Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức phiên rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án cấp trên. Đồng thời, đơn vị cũng luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, của các cá nhân trong việc bình xét thi đua hàng năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua xét xử lưu động

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho …

X