CHI BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ SINH HOẠT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

      Sáng ngày 01/02/2021, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có mặt toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, người lao động. Tại cuộc sinh hoạt đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ tóm tắt một số tư liệu về Đảng, Bác Hồ và trình bày bài viết: “Bác Hồ – Người sáng lập và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam”.

        Ngày 03/02/2021 Đảng ta, Đảng cộng sản Việt Nam kỷ niệm 91 năm ngày thành lập, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã và đang diễn ra và bế mạc trong ngày hôm nay 01/02/2021. Học tập Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Tại buổi sinh hoạt lần này. Tôi trình bày nội dung “Bác Hồ – Người sáng lập và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam”, để ôn lại ngày sinh nhật Đảng, tưởng nhớ Bác Hồ – Người sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng lãnh đạo của nhà nước và xã hội. Bác và Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

        Ngược dòng thời gian về những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, giữa lúc cách mạng Việt Nam đang khủng hoảng về con đường giải phóng dân tộc, con thuyền cách mạng lênh đênh chưa biết bến bờ, việc cứu nước cả dân tộc đang loay hoay chưa tìm ra lối thoát thì vào ngày 5/6/1911người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc bắt đầu cuộc hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

        Năm 1917 với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng mười Nga, sự ra đời của Quốc tế cộng sản đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Đây chính là con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng Mười Nga và bản Luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã tham gia Đại hội lần thứ XVIII  Đảng xã hội Pháp, trở thành một trong những người sáng lập Đảng cộng sản Pháp.

         Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và của cuộc đấu tranh thành lập Đảng cộng sản Pháp …tư chất cách mạng thời đại đã nhen nhóm và hình thành trong con người Nguyễn Ái Quốc. Đây chính là thời điểm Người nhìn nhận ra chân lý để giải phóng dân tộc Việt Nam đó là: giải phóng giai cấp vô sản mới thực sự giải phóng được dân tộc. Cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới. Với nhận thức của mình, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã xúc tiến mạnh mẽ việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào giải phóng dân tộc và phong trào vô sản ở các nước thuộc địa. Người cũng có những bước chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sư chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

        Từ ngày 03/2/1930 đến ngày 07/2/1930 Hội nghị hợp nhất diễn ra tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) đã quyết định thành lập một Đảng duy nhất là Đảng cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản như: Đông Dương cộng sản Đảng (tháng 6/1929), An Nam cộng sản Đảng (tháng 7/1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (tháng 1/1930) với sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản. Cũng tại  Hội nghị này, các đại biểu tham dự đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tắt tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

        Có thể khẳng định sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam vào năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới. Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sỹ cách mạng mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc

      Từ khi có Đảng lãnh đạo, cách mạng Việt Nam đã trải qua những chặng đường đấu tranh oanh liệt và thắng lợi vẻ vang, từng bước mang lại độc lập, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà đỉnh cao là năm 1945- cách mạng tháng tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

        Ngay sau ngày giành được độc lập (02/9/1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước bắt tay vào thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gắn xây dựng với bảo vệ chính quyền cách mạng, trong đó trọng tâm là xây dựng, lấy xây dựng làm điều kiện cho bảo vệ. Trong công cuộc 09 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, lấy sức mình là chính”. Sau 1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam vẫn còn Mỹ, ngụy chiếm đóng. Miền Bắc trở thành tiền chiến lớn cho Miền Nam. Đảng và Bác Hồ xác định 02 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng CNXH ở Miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở Miền Nam, hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc trong cả nước, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

         Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, Bác luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, luôc xem tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên, lâu dài của một Đảng cầm quyền và trước lúc đi xa “gặp lại cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị đàn anh khác”, trong Di chúc, Người đã viết “Trước hết nói về Đảng”, “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và Lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.– đây là sự thể hiện quan tâm đặc biệt tình cảm của Người đối với Đảng. Đọc lại những dòng di chúc của Người nói về Đảng, về  công tác xây dựng Đảng của Bác ai cũng nhận thấy xuyên suốt là tư tưởng về tăng cường, củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Người khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải được xây dựng trên cơ sở vì mục đích cao. Bác căn dặn “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”, “ Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

       Trải qua 91 năm thăng trầm của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. “Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc” như lời tiên đoán của Bác.

       Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam đã và đang trở thành một cường quốc như khẳng định của một nhà ngoại giao “Việt Nam ngày càng nổi lên là một cường quốc bậc trung trên thế giới, với tiếng nói có trọng lượng được bạn bè lắng nghe và vị nễ. Chúng tôi tư hào được đóng góp vào hình ảnh thăng hoa của Việt Nam trên trường quốc tế”

       Bước vào năm 2021, với thế và lực mới, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp thành công rực rỡ, đang kỳ vọng mở ra một trang vàng mới với sự tin tưởng, đồng thuận của “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế gới” như điều mong muốn cuối cùng của Bác.

       Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của Đảng cũng như xứng đáng với niềm tin, ước muốn của Bác Hồ lúc sinh thời, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ lãnh đạo đất nước, trong đó công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Mỗi cán bộ, Đảng viên phải nỗ lực thực hiện, phấn đấu có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp đã xác định, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân./.

Nguồn: Văn phòng TAND huyện Tiên Phước

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp Tết cổ truyền

Như thường niên, nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, chiều ngày 04/02/2021, Lãnh …

X